رفیق اربعین فصلِ غم یادته؟
تو جاده میرفتیم با هم یادته؟
تو هیئت دعامون فقط کربلا
چه راحت می رفتیم حرم یادته؟
کفران نعمت کردم! ببخش آقا
اگه اذیت کردم ببخش آقا
با هرکسی غیر از تو زبونم لال
اگه رفاقت کردم ببخش آقا
قسم به مادرت نزار دلم شکسته بشه
قسم به مادرت نذار که راه بسته بشه

میدونم که از دست تو برمیاد
ترحم به این نوکر خونه زاد
مگه من قراره چقدر عمر کنم؟
دلم روضه های محرم می خواد
رو سینه ی پاکت رد پا چی بود
بریدن سرت از قفا چی بود
تو که تموم شد کارت زیر دشنه
نعلای تازه دیگه برات چی بود؟
کشته ی بی سرو عریان نمی کنن به خدا
کشته ی بی کسو رو خاک نمی کنن رها