آخه غربت چقدر؟
کسی از داغ تو نرنجید
آخه غربت چقدر؟
کسی مشکی برات نپوشید
آخه غربت چقدر؟
نه یه مجلس ختمی گرفتن برات
نه یه پارچه سیاه زدن همسایه هات
دردشونو به کی بگن بچه هات؟
کار زمونه ست
خرمای ختم تو روی طاقچه خونه ست
گلدون یاست وسط باغچه خونه ست

آخه غربت چقدر؟

آخه غربت چقدر؟
کسی رو غیر چاه نداری
آخه غربت چقدر؟
جایی واسه یه آه نداری
آخه غربت چقدر؟
نه یه سنگ مزاری گذاشتن برات
نه یه پارچه سبزی کشیدن به جات
دردشونو به کی بگن بچه هات؟
رفتی و موندن
زینبو با گریه روی زانو نشوندن
آخ که با چه حالی برات فاتحه خوندن
رفتی و موندن

آخه غربت چقدر؟